کلیات واحد

line

واحد تضمین کیفیت :

اهم فعالیتهای تعریف شده و اجرا شده در حالت کلی به خصوص در گامهای اولیه راه اندازی این واحد به شرح زیر بوده است که با کمک همکاران و پرسنل کارخانه تا حدود زیادی عمده فعالیتهای تعریف شده اجرایی و یا در مرحله اجرا و بهینه سازی می باشد

رديف

شرح برنامه

 1. انجام امور جاري شركت و درخواست هاي مشتريان با روال هر روز بهتر از ديروز
 2. شناسايي و آشنايي با فرايندهاي توليد
 3. مستند سازي كامل فرايندهاي سيستم اعم از توليد و كنترل كيفيت
 4. تهيه فرم هاي خام استاندارد و كاربردي براي هر يك از دستگاه هاي آزمايشگاهي
 5. عملي كردن استفاده از فرمهاي فوق
 6. تهيه چك ليست هاي لازم و استاندارد و اصولي از عمليات قبل از توليد بالاخص خريد و انبارش مواد
 7. عملي كردن استفاده از فرمهاي فوق
 8. تهيه چك ليست هاي لازم و استاندارد و اصولي از عمليات حين توليد
 9. عملي كردن استفاده از فرمهاي فوق
 10. تهيه چك ليست هاي لازم و استاندارد و اصولي از عمليات و كنترل هاي پس از توليد و قبل از تحويل به انبار
 11. عملي كردن استفاده از فرمهاي فوق
 12. تهيه چك ليست هاي لازم و استاندارد و اصولي از عمليات و كنترل هاي زمان انبارش و بارگيري
 13. عملي كردن استفاده از فرمهاي فوق
 14. تهيه دستورالعمل هاي كار با كليه دستگاه هاي آزمايشگاهي به صورت استاندارد و همچنين دستورالعمل هاي كاليبره كردن مداوم آنها
 15. نظارت بر رعايت دستورالعمل هاي فوق در حين كار با دستگاه هاي آزمايشگاهي
 16. تهيه دستورالعمل هاي كار با دستگاه هاي توليد و اپراتوري آنها و همچنين چك ليست هاي مربوط به عمليات نت و كنترل مداوم آنها به منظور استفاده بهينه از دستگاه ها و جلوگيري از اتلاف ها و توقفات ناخواسته و سيستماتيك كردن اين بند
 17. تهيه مستند عيب يابي دستگاه هاي توليد فيلم
 18. استخراج كليه استانداردهاي ASTM مرتبط با كار توليد فيلم و خلاصه سازي آنها و الزام خود بر رعايت آنها
 19. آموزش هاي لازم به پرسنل در همه زمينه هاي مورد نياز به خصوص مسايل مربوط به نحوه پر كردن فرم ها و چك ليستها و دقت نظر كافي در رعايت مسايل كيفي و تزريق روحيه خود كنترلي در پرسنل
 20. آموزش هاي لازم در زمينه مباحث و مباني كلي نظام هايي مانند5S, KSS, EFQM و … جهت آشنايي كلي پرسنل و آماده سازي ذهني آنها براي تعالي هاي بالاتر
 21. تهيه جدولي كامل از كليه گريدهاي قابل مصرف از پلي اتيلن و پلي پروپيلن به همراه مشخصات فني دقيق آنها و در دسترس بودن آنها جهت خريداري
 22. تلاش براي اصلاح و بهینه سازی فرمولاسيون توليد فيلم
 23. بررسي و تهيه فرم هاي خاص براي پيگيري فرايند توليد از منظر ضايعات ايجاد شده و علت يابي آنها و سعي در رفع علت آنها
 24. نظارت كامل بر عملكرد صحيح دستگاه ها از منظر كيفيت فيلم، دوخت و چاپ ( پس از تهيه شدن كليه مستندات و فرمها و چك ليست ها و آموزش هاي لازم با شدت و حساسيت بيشتري اعمال خواهد شد)
 25. پيگيري و سنجش رضايتمندي مشتريان از محصولات توليد شده و رفع ايرادات احتمالي عنوان شده از جانب آنها
 26. استخدام و آموزش چند نفر پرسنل به عنوان مامور كنترل كيفيت
 27. شناسايي كليه اتلاف هاي سيستم و عيب يابي و تلاش براي رفع آنها
 28. تلاش براي كاهش قيمت تمام شده محصولات ( از منظر مواد و اتلاف ها ها در سيستم )
 29. ارايه پيشنهادات لازم براي ارتقاي بهره وري سيستم در همه زير شاخه هاي آن اعم از نيروي انساني، فرايندها، تجهيزات، مواد و غيره
 30. شناسايي كامل مشكلات موجود و استفاده از نمودارهاي استخوان ماهي ( علت يابي و ريشه يابي مشكلات) و رفع آنها